ADWOKAT ROZWÓD ŁÓDŹ

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Adwokat rozwód Łódź

W wielu związkach przychodzi moment, w którym małżonkowie postanawiają, że nie są w stanie dalej iść wspólnie przez życie – przyczyn i powodów takiej sytuacji może być cała masa. Niejednokrotnie będzie miało to realny wpływ na przebieg postępowania rozwodowego. Stopień skomplikowania sprawy będzie zależał od tego czy małżonkowie będą żądali orzeczenia o winie za rozkład pożycia oraz od tego czy posiadają wspólne małoletnie dzieci i możliwości porozumienia się w sprawach dotyczących opieki nad nimi.

Postępowanie w sprawie wszczyna złożenie do właściwego sądu pozwu o rozwód. Pismo to skierowane musi być do Sądu Okręgowego właściwego miejscowo, ponadto koniecznym jest wskazanie stron postępowania – powoda/powódki i pozwanego/pozwanej oraz adresów. Strona powodowa powinna podać również swój numer PESEL.

W dalszej kolejności konieczne jest przedstawienie żądania czyli rozwiązanie związku małżeńskiego stron przez rozwód. Dalsza część pozwu będzie uzależniona od tego czy strony mają wspólne małoletnie dzieci. Jeśli tak to sąd musi rozstrzygnąć o miejscu ich zamieszkania, ponoszeniu kosztów ich utrzymania oraz ewentualnie o kontaktach rodzica ze swoimi pociechami. W pozwie przedstawić należy również wnioski dowodowe, stopień ich rozbudowania będzie zależał od stopnia skomplikowania sprawy. Należy jednak pamiętać o załączeniu do pisma wszczynającego sprawę odpisu zupełnego aktu małżeństwa, potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 600 zł oraz odpisu pisma dla strony pozwanej.

Sporządzony pozew należy przedłożyć do Sądu Okręgowego drogą pocztową lub za pośrednictwem biura podawczego.

Sąd w pierwszej kolejności sprawdzi czy złożony pozew spełnia określone przepisami postępowania cywilnego wymogi formalne i w razie stwierdzenia braków wezwie do ich uzupełnienia. Następnie odpis pozwu skieruje do strony pozwanej i zakreśli termin do złożenia odpowiedzi na pozew.

Podczas pierwszego terminu rozprawy Sąd przeprowadzi informacyjne przesłuchanie stron, odniesie się do wniosków dowodowych. Jeżeli strony nie wnoszą o orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego i nie ma małoletnich wspólnych dzieci albo strony są w stanie porozumieć się w sprawach dotyczących ich wychowania, to jest wysoce prawdopodobne, że sprawa zakończy się już na pierwszym terminie.

W sytuacji żądanie orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego albo konfliktu co do opieki nad dziećmi, niewątpliwie konieczne będzie przeprowadzenie większej ilości rozpraw. Konieczne może być przesłuchanie świadków czy przeprowadzenie dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów w zakresie sprawowania pieczy nad dziećmi.

Sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o rozwiązaniu związku małżeńskiego, wskaże winę któregoś z małżonków za rozkład pożycia lub na ich zgodny wniosek zaniecha orzekania o winie, ustali miejsce zamieszkania małoletnich dzieci, władzę rodzicielską, wysokość alimentów czy ustali sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

Jeżeli poszukujecie Państwo pomocy prawnej adwokat rozwód Łódź – zapraszam do nawiązania kontaktu.

DOŚWIADCZACIE PAŃSTWO PROBLEMÓW PRAWNYCH?

Zapraszam do nawiązania kontaktu

Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy metody kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, a mianowicie numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Podczas pierwszego kontaktu wsłucham się w Państwa problem oraz przedstawię zasady współpracy. Problemy prawne da się rozwiązać, dlatego zachęcam Państwa do podjęcia działania. Zapraszam również do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi – po uprzednim umówieniu terminu spotkania. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, które są związane ze świadczeniem usług prawnych, proszę o wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego. Na wszystkie wiadomości odpowiadam najszybciej jak to tylko możliwe – z uwzględnieniem charakteru Państwa sprawy.