ADWOKAT ALIMENTY ŁÓDŹ

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Adwokat alimenty Łódź

Konieczność dochodzenia przed Sądem roszczenia z zakresu alimentów niejednokrotnie pojawia się kiedy rodzice małoletniego dziecka podejmują decyzję o rozstaniu i nie potrafią porozumieć się co do ustalenia zakresu potrzeb finansowych małoletniego. Świadczenia alimentacyjnego mogą żądać również rodzice od swoich dorosłych dzieci – jednak tu zajmiemy się sytuacją małoletniego dziecka jako osoby uprawnionej.

Należy pamiętać, że w pozwie o alimenty wskazujemy jako powoda małoletnie dziecko, które jest reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego.

Kto będzie pozwanym w sprawie o alimenty?

Osobami zobowiązanymi w pierwszej kolejności do dostarczania środków utrzymania będą krewni w linii prostej (rodzicie, dziadkowie), a dopiero w dalszej kolejności krewni w linii bocznej (rodzeństwo). Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego możliwe jest egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego od krewnych w linii bocznej, jeżeli nie ma bliższych krewnych lub też nie są oni w stanie spełnić obowiązku alimentacyjnego. Jednakże najczęściej mamy do czynienia z sytuacją kiedy to pozwanym w sprawie jest rodzic, u którego dziecko nie ma miejsca zamieszkania.

W jaki sposób napisać pozew o alimenty?

W pozwie wskazujemy strony postępowania. Jak zostało wyżej wspomniane jeśli staramy się o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka, to jako powoda wskazujemy małoletnie dziecko oraz przedstawiciela ustawowego, które interesy tego dziecka reprezentuje. Pozwanym będzie osoba na której ciąży  obowiązek alimentacyjny. Należy pamiętać o wskazaniu danych adresowych, a także numeru PESEL powoda.

Określić musimy również wartość przedmiotu sporu. Aby wartość taką obliczyć należy określić kwotę alimentów jaką żądamy miesięcznie i pomnożyć ją przez dwanaście miesięcy. Przykładowo jeśli naszym celem jest świadczenie na poziomie 800 złotych miesięcznie to wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 9600 złotych. Jeśli w sprawie reprezentujemy więcej niż jednego małoletniego, to konieczne jest wskazanie wartości przedmiotu sporu odrębnie dla każdego z uprawnionych.

W dalszej kolejności wskazujemy żądanie pozwu oraz składamy wnioski dowodowe. Należy wnieść o dopuszczenie dowodu z dokumentów – do pozwu konieczne jest załączenie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. Należy również wnieść o przesłuchanie przedstawiciela ustawowego dziecka dla wykazania sytuacji małoletniego.

W uzasadnieniu pozwu warto dokładnie opisać sytuację majątkową małoletniego, ponadto jako przedstawiciel ustawowy należy przedstawić swoje zarobki oraz wydatki ponoszone w związku z wychowaniem dziecka. Konieczne jest szczegółowe wymienienie z jakimi kosztami wiąże się uczęszczanie dziecka do placówki edukacyjnej, zajęcia pozalekcyjne, wyżywienie, leczenie, opłaty na mieszkanie (część przypadająca na dziecko), organizacją świąt czy wakacji, kupno ubrań, obuwia czy zabawek.

Potrzebne dokumenty

Do pozwu należy załączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, można również przedstawić zaświadczenie o dochodach oraz rachunki potwierdzające ponoszone wydatki. W wraz z pozwem składamy jeden dodatkowy egzemplarz tego pisma dla strony przeciwnej.

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Sprawami alimentacyjnymi zajmują się wydziały do spraw rodzinnych i nieletnich.

Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty warto zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika o pomoc w poprowadzeniu sprawy i przygotowaniu wszelkich składanych do sprawy pism.

Jeżeli poszukujecie Państwo pomocy adwokat alimenty Łódź – zapraszam do nawiązania kontaktu.

DOŚWIADCZACIE PAŃSTWO PROBLEMÓW PRAWNYCH?

Zapraszam do nawiązania kontaktu

Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy metody kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, a mianowicie numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Podczas pierwszego kontaktu wsłucham się w Państwa problem oraz przedstawię zasady współpracy. Problemy prawne da się rozwiązać, dlatego zachęcam Państwa do podjęcia działania. Zapraszam również do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi – po uprzednim umówieniu terminu spotkania. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, które są związane ze świadczeniem usług prawnych, proszę o wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego. Na wszystkie wiadomości odpowiadam najszybciej jak to tylko możliwe – z uwzględnieniem charakteru Państwa sprawy.