notes, write, fountain pen-3819574.jpg

Gdzie załatwić Sprawę Spadkową?

Kiedy pojawia się konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego lub złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, co do zasady możemy załatwić to w Sądzie albo przed Notariuszem. Jeżeli przeprowadzamy przed Sądem postępowania ustalające krąg spadkobierców mówimy o stwierdzeniu nabycia spadku – przed Notariuszem o akcie poświadczenia dziedziczenia.

Z usług notariusza korzysta się w przypadku kiedy znany jest krąg spadkobierców, nie ma żadnych niejasności ani sporów co do osób dziedziczących po zmarłym. Aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia wszyscy spadkobiercy powinni udać się do notariusza. Kiedy mamy do czynienia z testamentem konieczna będzie również obecność spadkobierców ustawowych i brak ich sprzeciwu, co do treści czy ważności testamentu. Na postawie oświadczeń uczestników notariusz wyda akt poświadczenia dziedziczenia, w którym zostanie wskazane kto i w jakim zakresie odziedziczył spadek. Akt taki będzie zastępował orzeczenie Sądu.

W razie złożenia jedynie oświadczenia o odrzuceniu czy przyjęciu spadku nie jest konieczna obecność innych spadkobierców. Należy również pamiętać, że inaczej wygląda procedura gdy powołane do spadku jest dziecko – ale na tę tematykę poświęcę osoby wpis.

W Sądzie zazwyczaj toczą się sprawy spadkowe bardziej skomplikowane, jednak możliwe jest złożenie wniosku w każdej ze spraw – należy jednak liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na załatwienie sprawy niż u Notariusza.

Sąd ma obowiązek ustalić spadkobierców, często jest konieczne ich poszukiwanie w sprawach gdzie kolejne osoby odrzucają spadek – np. ze względu na świadomość istnienia długów.

Wszczęcie sprawy przed Sądem jest konieczne również wtedy gdy istnieją podejrzenia co do tego czy testament został sporządzony w sposób prawidłowy, w czasie kiedy spadkodawca był w pełni świadomy i swobodny w podejmowaniu decyzji, co do rozporządzenia majątkiem na wypadek swojej śmierci. Zdarzają się sytuacje kiedy spadkobiercy ustawowi, pominięci w testamencie dowodzą nieważności oświadczenia woli spadkodawcy.

Przeprowadzenie postępowania zarówno przed notariuszem jak i Sądem wiąże się z pewnymi kosztami. W Sądzie należy uiścić opłatę w kwocie 100 złotych za stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku również należy opłacić w kwocie 100 zł. W kancelarii notarialnej koszt takich usług jest zależny od danego notariusza, stawki maksymalne są regulowane przez rozporządzenie o maksymalnych taksach notarialnych.

W razie wątpliwości co do wyboru sposobu prowadzenia sprawy albo konieczności dochodzenia nieważności testamentu, czy trudności w ustaleniu kręgu spadkobierców zapraszam do kontaktu. Kancelaria Adwokacka Paulina Kubera zajmuje się sprawami spadkowymi kompleksowo – od porad prawnych przez reprezentowanie w postępowaniu Sądowym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *